Тимови у школи

 

 

Списакчлановашколскихтимова

ОШ''СтеванСремац''шк.2022/23.година

Тимза стручно усавршавање унутарустанове

$11.      Наташа Денда, наставник енглеског језика

$12.      Биљана Вукоичић, наставник ликовне културе

$13.      Марина Гашић, наставник разредне наставе

$14.      Ана Мићуновић, наставник разредне наставе

Тимза стручно усавршавање(организацијасеминара)

$11.      Марина Копиловић, наставник енглеског језика

$12.      Весна Радаковић, логопед

$13.      Недељка Плавшић, наставник немачког језика

$14.      Марија Малешевић, наставник математике

$15.      Гордана Глишевић, наставник разредне наставе

Тимза самовредновање ивредновање радашколе

$11.      Данијела Јосић, помоћник директора

$12.      Дамњана Маринковић, библиотекар

$13.      Сања БоснићДимић, наставник информатике и рачунарства

$14.      Милијана Марковић, наставник разредне наставе

$15.      Бранислав Јовановић, наставник физичког и здравственог васпитања

$16.      Александра Митровић Остојић, наставник математике

$17.      Ташић Томаш, родитељ 2-5

$18.      Сања Стојић 8-1, ученик

Тимза инклузивно образовање

$11.      Гордана Јевтић, психолог

$12.      Бранка Ђорђевић,педагог

$13.      Весна Радаковић, логопед

$14.      Никола Остојић, директор школе

$15.      Видосав Поповић, наставник физике

$16.      Бојан Тодоровић, наставник физичког и здравственог васпитања

$17.      Драгица Трифуновић, наставник разредне наставе

$18.      Ивана Пинкуљ Јовановић, наставник разредне наставе

$19.      Данијела Егреџија, наставник разредне наставе

$110.  Миланка Тртица, наставник разредне наставе

$111.  Марина Гашић, наставник разредне наставе

$112.  Виолета Насев, наставник разредне наставе

Тимза професионалнуТимза професионалнуоријентацију

$11.      Гордана Јевтић, психолог школе

$12.      Бранка Ђорђевић,педагог

$13.      Бранислав Јовановић,наставник физичког и здравственог васпитања

$14.      Марина Копиловић,наставник енглеског језика

$15.      Мирослав Поповић,наставник српског језика

$16.      Биљана Вукоичић,наставник ликовне културе

$17.      Денис Томовић,наставник технике и технологије

$18.      Татјана Поповић,наставник српског језика

$19.      Јелица Пендић, наставник историје

$110.  Марија Малешевић, наставник математике

$111.  Марија Митић, наставник енглеског језика

$112.  Драгица Минић, наставник физичког и здравственог васпитања

$113.  Дивна Вујашевић, наставник физике

$114.  Видосав Поповић, наставник физике

Тимза организацијукултурних и забавних манифестација

$11.      Татјана Тодоровић, наставник српског језика и књижевности

$12.      Татјана Поповић, наставник српског језика и књижевности

$13.      Ивана Лучић, наставник енглеског језика

$14.      Сандра Раич, наставник српског језика и књижњвности

$15.      Мирослав Поповић, наставник српског језика и књижевности

$16.      Јелена Цвијановић, наставник музичке културе

$17.      Дубравка Мацут, наставник разредне наставе

$18.      Милош Васиљевић, наставник верске наставе

$19.      Биљана Вукоичић, наставник ликовне културе

Тимза контакте са средствимајавних информисања

$11.      Никола Остојић, директор школе

$12.      Данијела Јосић, помоћник директора

Тимза заустављањеи превенцију насиља,злостављањаизанемаривања

$11.      Никола Остојић, директор школе

$12.      Данијела Јосић, помоћник директора

$13.      Бранка Ђорђевић, педагог школе

$14.      Гордана Јевтић, психолог школе

$15.      Дивна Вујашевић, наставник физике

$16.      Нада Сувајчевић, наставник математике

$17.      Драгица Минић, наставник физичког и здравственог васпитања

$18.      Миланка Тртица, наставник разредне наставе

$19.      Јасенка Милић, наставник разредне наставе

$110.  Недељка Плавшић,наставник немачког језика

$111.  Мирјана Маркушић, наставник математике

$112.  Јелена Илић, наставник физичког и здравственог васпитања

$113.  Зорана Спасић,наставник разредне наставе

$114.  Јелена Лакић 2-2, родитељ

$115.  Јована Павловић,7-2,ученик

Тимза естетско уређењешколе

$11.      Наташа Аранђеловић, наставник разредне наставе

$12.      Љиљана Петковић, наставник разредне наставе

$13.      Биљана Вукоичић, наставник ликовне културе

$14.      Жаклина Драгосављевић, наставник разредне наставе

$15.      Јелица Пендић, наставник историје

$16.      Марија Митић, наставник енглеског језика

$17.      Радован Констадиновић, наставник технике и технологије

$18.      Денис Томовић, наставник технике и технологије

Стручниактив заразвојшколског програма

$11.      Зорица Новаковић, наставник разредне наставе

$12.      Олгица Живковић, наставник разредне наставе

$13.      Зоран Перишић, наставник разредне наставе

$14.      Драгана Симеуновић, наставник разредне наставе

$15.      Данијела Егреџија, наставник разредне наставе

$16.      Виолета Насев, наставник разредне наставе

Чланови Актива заШколскоразвојно планирање(ШРП)

$11.      Марина Копиловић,наставник енглеског језика

$12.      Никола Остојић, директор школе

$13.      Дамњана Маринковић, библиотекар школе

$14.      Петар Шмигић, наставник грађанског васпитања

$15.      Недељка Плавшић, наставник немачког језика

$16.      Ивана Лазић, наставник разредне наставе

$17.      Маријана Николић, наставник разредне наставе

$18.      Маја Атанасијевић, наставник технике и технологије

$19.      Милица Маневски,наставник немачког језика

$110.  Зорица Новаковић,наставник руског језика

$111.  Татјана Здравковски,наставник разредне наставе

$112.  Јелена Дапчевић родитељ, 6-4

$113.  Лав Лујић 7-6, ученик

Наставници задужени зафункционисањеЂачкогпарламента

$11.      ВерицаЛазић, наставник биологије

$12.      Јелена Маркварт,наставник биологије

$13.      ДрагицаМинић, наставник физичког и здравственог васпитања

$14.      Даница Баџа–координарор

Вршњачкитим

$11.      МаринаКопиловић, наставник енглеског језика

$12.      Јелена Ааркварт, наставник биологије

$13.      Биљана Вукоичић,наставник ликовне културе

Тим за развој међупредметне компетенције и предузетништво

     1.   Марина Копиловић , наставник енглеског језика

       2.   Бранка Ђорђевић, педагог

       3.   Сандра Раич, наставник српског језика и књижевности

       4.   Јелена Цвијановић, наставник музичке културе

       5.   Мирјана Радељић, наставник разредне наставе

       6.  Татјана Тодоровић, наставник српског језика

       7.  Јелица Пендић, наставник историје

       8.     Бранислав Јовановић,наставник физичког васпитања

     9.     Биљана Вукоичић,наставник ликовне културе

     10.   Драгица Митић,наставник технике и технологије

     11.   Мирјана Милошевић, наставник историје

     12.   Татјана Поповић, наставник српског језика

     13.     Јелена Маркварт, наставник биологије

       14.   Нада Спасић 1-5, родитељ

       15.   Анастасија Арсић,7-3,ученик

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

     1.   Никола Остојић,директор

       2.   Данијела Јосић, помоћник директора

       3.   Бранка Ђорђевић, педагог школе

       4.   Гордана Јевтић , психолог

       5.   Дубравка Мацут , наставник разредне наставе

       6.   Жаклина Драгосављевић, наставник разредне наставе

       7.   Татјана Поповић , наставник српског језика

       8.   Мирослав Гаврић, родитељ 7-3,

       9. Михајло Уверић 7-1,ученик

Тим за подршку у реализацији програма „Критичко мишљење и медијска писменост“ и „Родна равноправност“

       1.   Марина Копиловић,наставник енглеског језика

       2.   Зоран Перишић,наставник разредне наставе

       3.   Марија Тодоровић, наставник разредне наставе

       4.   Мирослав Поповић, наставник српског језика

       5.   Александра Митровић, наставник математике

       6.     Јелица Пендић,наставник историје

       7.     Јелена Маркварт,наставник биологије

       8.     Драгица Митић,наставник технике и технологије

       9.     Бранкица Кончаревић,наставник ликовне културе

       10.   Сања Илић,наставник српског језика

       11.   Николина Анастасијевић,7-2,ученик

       12.   Слађана Јовић ,родитељ 8-1

 

претрага