Правнилник о оцењивању

На основу члана 109. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС, бр. 72/09, 52/11 и 55/13),

министар просвете, наукеи технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА

У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

Предмет Правилника

Члан 1.

Овим правилником утврђују се начин, поступак и критеријуми оцењивања успеха из појединачних наставних предмета и владања и друга питања од значаја за оцењивање ученика и одраслих у основном образовању и васпитању (у даљем тексту: ученик).

Термини изражени у овом правилнику у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односе.

Сврха и принципи оцењивања ученика

Члан 2.

Оцењивање је саставни део процеса наставе и учења којим се обезбеђује стално праћење остваривања прописаних циљева, исхода и стандарда постигнућа ученика у току савладавања школског програма.

Оцењивање је континуирана педагошка активност којом се исказује однос према учењу и знању, подстиче мотивација за учење и ученик оспособљава за објективну процену сопствених постигнућа и постигнућа других ученика и развија систем вредности.

Оцењивањем се обезбеђује поштовање општих принципа система образовања и васпитања утврђених законом којим се уређују основе система образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон).

Принципи оцењивања, у смислу овог правилника, јесу:

  1. објективност у оцењивању према утврђеним критеријумима;
  2. релевантност оцењивања;
  3. коришћење разноврсних техника и метода оцењивања;
  4. правичност у оцењивању;
  5. редовност и благовременост у оцењивању;
  6. оцењивање без дискриминације и издвајања по било ком основу;
  7. уважавање индивидуалних разлика, потреба, узраста, претходних постигнућа   ученика и тренутних услова у којима се оцењивање одвија.
  8. ПОГЛЕДАЈ ЦЕО ДОКУМЕНТ

претрага