Правилник о стручном усавршавању

ОШ ''Стеван Сремац'' - Борча

Трг ослобођења бр. 3

ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ

СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У

ОШ ''СТЕВАН СРЕМАЦ''

Борча, 2013.

 

Типови активности Врсте ангажмана у оквиру сваког типа активности Број сати
Угледни час Аутор – извођач угледног часа 5 по часу
Обука наставника у школи Аутор и извођач интерног семинара 10 по семинару
Полазник семинара 6
Презентација посећеног семинара Излагач – презентер посећеног стручног усавршавања 5
Слушалац – учесник 2
Прикази књига, чланака... Излагач – презентер туже књиге, чланка, приручника, часописа, дидактичког материјала 6
Слушалчац учесник 2
Прикази сајтова Излагач – презентер туђег блога, сајта, поста, аплета, друштвених мережа.... 5
Слушалац – учесник 2
Такмичења и смотре Припрема и учешће са ченицима на републичком и међународном такмичењу или смотри 10
Припрема и учешће са ученицима на окружном такмичењу или смотри 3
Учесник у организацији такмичења/смотре 3
Публиковање и приказ сопствених књига, приручника, наставних средстава Аутор/коаутор објављеног стручног рада у часопису/листу-излагач 15
Аутор референта на конгресу, конференцији, симпозијуму – излагач 20
Аутор објављене књиге, приручника, практикума, наствног средства – излагач 30
Слушалац – учесник 2
Рецензент уџбеника или слтручне књиге 15
Аутор акредитованог програма стручног усавршавања 15
Акредитација стручног скупа, трибине, округлог стола... 7
Истраживачки пројекти за унапређење квалитета рада школе Руководилац/аутор истраживачког пројекта за повећање квалитета рада школе 20
Учесник у реализацији овог пројекта – члан тима 10
Координатор истраживачког пројекта 10
Аутор публикације о пројекту – презентер 12
Слушалац – учесник 2
Стручни активи Председник – руководилац стручног актива... 4 по састанку
на нивоу општине
Учесник у раду стручног актива, удружења, подружнице на нивоу општине 2
Остваривање пројеката и програма образовно-васпитног рада у школи Писац пројекта – координатор 10
Учесник у писању пројекта – члан пројектног тима 5
Организатор (изложби ученичких и других радова, приредби, фестивала, хуманитарних и еколошких акција, трибина, радионица, квизова, књижевних вечери, тематских вечери...) 6
Аутор – организатор ученичких позоришних представа 20 по представи
Координатор – помоћ у организацији горњих активности 2
Учесник – посетилац 2
Организатор (посете, биоскопу, позоришту, концерти, излти, учешће у спортским и културним манифестацијама...) 3 по активности
Лични наставнички сајт везан за наставни предмет – аутор и администратор 10
Рад са студентима Извођач наставе(консултација којима присуствују студенти са менторима 3
Подучавање волонтера 2
Маркетинг школе Администратор сајта 20
Координатор сајта 10
Сарадник на сајту 4
Афирмисање школе путем текстова или интервјуа у медијима 8
Рад у радним телима и програмима од националног значаја и у организацији локалне управе Координатор програма од националног значаја (писса истраживање, национално тестирање ученика, професионална оријентација 20
Члан тима у неком од горњих програма 10
Носилац реализације програма/пројекта локалне управе (стратегије, радна тела, еколошки пројекти, превенција наркоманије, безбедност деце, програми МУП, здравства 10
Члан тима – учесник у реализацији програма локалне управе 5
Учесник у обуци за завршни испит 3
Истраживачки пројекти за унапређење квалитета рада школе Руководилац/аутор истраживачког пројекта за повећање квалитета рада школе 20
Учесник у реализацији овог пројекта – члан тима 10
Координатор истраживачког пројекта 10
Аутор публикације о пројекту – презентер 12
Слушалац – учесник 2
Стручни активи Председник – руководилац стручног актива... 4 по састанку
на нивоу општине
Учесник о раду стручног актива, удружења, подружнице на нивоу општине 2
Остваривање пројеката и програма образовно-васпитног рада у школи Писац пројекта – координатор 10
Учесник у писању пројекта – члан пројектног тима 5
Организатор (изложби ученичких и других радова, приредби, фестивала, хуманитарних и еколошких акција, трибина, радионица, квизова, књижевних вечери, тематских вечери...) 6
Аутор – организатор ученичких позоришних представа 20 по представи
Координатор – помоћ у организацији горњих активности 2
Учесник – посетилац 2
Организатор (посете, биоскопу, позоришту, концерти, излти, учешће у спортским и културним манифестацијама...) 3 по активности
Лични наставнички сајт везан за наставни предмет – аутор и администратор 10
Рад са студентима Извођач наставе(консултација којима присуствују студенти са менторима 3
Подучавање волонтера 2
Маркетинг школе Администратор сајта 20
Координатор сајта 10
Сарадник на сајту 4
Афирмисање школе путем текстова или интервјуа у медијима 8
Рад у радним телима и програмима од националног значаја и у организацији локалне управе Координатор програма од националног значаја (писса истраживање, национално тестирање ученика, професионална оријентација 20
Члан тима у неком од горњих програма 10
Носилац реализације програма/пројекта локалне управе (стратегије, радна тела, еколошки пројекти, превенција наркоманије, безбедност деце, програми МУП, здравства 10
Члан тима – учесник у реализацији програма локалне управе 5
Учесник у обуци за завршни испит 3

 

 

 

 

           

 

претрага