Кодекси понашања

КОДЕКС ПОНАШАЊА НАСТАВНИКА

1. Наставник је обавезан да савесно и одговорно обавља образовно-васпитни

2. Наставник је обавезан да на радно место дође 15 минута пре почетка часа.

3. Дежурни наставник долази у школу 30 минута пре почетка смене и да дежурство савесно обавља.

4. Обавеза наставника је да присуствује свим седницама одељенских и наставничких већа, као и седницама стручних већa, стручних актива и тимова чији је члан.

5. Сваки наставник је обавезан да реализује ваннаставне активности (допунска и додатна настава) у складу са Решењем о четрдесет часовној радној недељи.

6. Наставник увек треба да има у виду да је узор и модел понашања за ученике.

7. Изостајање са посла се најави дан раније директору, да би се на време организовала настава.

8. Наставник поштује личност ученика, подржава га, саветује, усмерава.

9. Наставник на час одлази непосредно после звона.

10. Није дозвољено ученика избацити са часа или напустити исти.

11. На часу искључити мобилни телефон.

12. У школи је строго забрањено пушење.

13. Захтевамо од ученика одржавање чистоће учионица и ходника као и чување школског инвентара.

14. Облачимо се примерено установи у којој радимо. Неприкладно је долазити у прекратким сукњама, мајицама на бретеле, са великим деколтеима, у припијеној и провидној одећи...

15. Комуникација са родитељима је професионална, коректна и конкретна. Нисмо у обавези да примимо родитеља који је дошао ван термина за пријем.

КОДЕКС ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА

1. Уласком у школу поштујемо Кућни ред школе.

2. При уласку у школу пријављујемо се дежурном ученику.

3. Поштујемо своје време и време других поштовањем термина за пријем родитеља (учитеља, одељенског старешине, предметног наставника)

4. На примерен начин комуницирамо са особљем школе и адекватно се понашамо у школи.

5. За што успешнију сарадњу школе и родитеља потребно је да благовремено информишемо наставно особље о свим битним чињеницама везаним за своје дете (оцене, понашање, изостанци...).

6. Не смемо дозволити да игноришемо потенцијалне проблеме наше деце и да не реагујемо превентивно и благовремено.

7. Партиципирамо у одлукама које се тичу нас и наше деце тако што редовно присуствујемо родитељским састанцима, састанцима Саветима родитеља јер је то једини начин да се благовремено информишемо о свим дешавањима у школском животу.

8. У року од пет дана обавезни смо да обавестимо одељенског старешину и школу о разлозима изостанка детета из школе.

9. Деца у школу доносе личне ствари на сопствену одговорност и одговорност родитеља.

  

ПРАВИЛНИК О ПОНАШАЊУ УЧЕНИКА У ШКОЛИ

1. Ученик је обавезан да редовно похађа наставу.

2. У школу долази на време, 10 минута пре почетка наставе.

3. Ученик је дужан да пажљиво прати наставу, као и да активно учествује у њој.

4. Свакодневна обавеза ученика је доношење потребног прибора и опреме, извршавање школских обавеза.

5. Ученици су дужни да воде рачуна о хигијени просторије у којој се реализује настава, као и ходника.

6. Ученик не може да напусти час или школу без дозволе наставника.

7. Ученик је дужан да у школу долази прикладно обучен. Неприкладно је долазити у прекратким сукњама, шорцевима, мајицама на бретеле и са великим деколтеом, откривеног стомака, у провидној одећи...

8. Поштовање права других.

9. Ученик комуницира са вршњацима, наставницима, запосленима на адекватан начин са уважавањем (речи које свако воли: молим, хвала, извини, изволи).

10. Сваки ученик је дужан да пријави инциденте или активности које могу да доведу до ометања сигурности било којег ученика у школи.

11. Непримерено је јести и пити за време часа, жвакати жваку.

12. Мобилни телефони, mp-3 плејери и сличне уређаје ученик искључује за време часа.

13. Ученици партиципирају у доношењу одлука на нивоу школе које су везане за њих и треба да буду са њима упознати, могу да износе разне предлоге и идеје преко својих представника у Ђачком парламенту.

14. Доношење личних ствари (мобилних телефона, новца, накита...) у школу је одговорност ученика.

15. Ученик је дужан да чува школску имовину, одговара за материјалну штету коју нанесе намерно или непажњом.

 

                                                   

претрага