Годишњи план рада школе за 2015/16.

I УВОД
Годишњи план рада у школи представља основни радни документ којим се обезбеђује
синхронизована, рационална и ефикасно организована делатност свих учесника у раду
на релацији образовно-васпитних активности у току школске године. Њиме је
утврђена организација и динамично остваривање образовно-васпитних активности и
одређни носиоци и реализатори. На тај начин омогућено је унапређење образовно-
васпитног рада, обезбеђено је праћење остваривања циљева и задатака, као и
евалуација стручних, руководећих и управних органа школе.
ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА
Годишњи план рада ОШ ''Стеван Сремац'' за шк. 2015/16. годину донет је на основу:
1. Законa о основама образовања и васпитања („Службени гланик РС“бр.58/04,
62/04, 72/09, 52/11 и 55/13. )
2. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гланик РС“ бр.55/13.)
3. Статута Основне школе „Стеван Сремац“
4. Развојног плана Основне школе „Стеван Сремац“
5. Извештаја о раду ОШ“Стеван Сремац“ за школску 2014/2015. годину
6. Правилника о норми часова непосредног рада са ученицима, наставника, стручних
сарадника и васпитача у основној школи („Службени гланик РС-Просветни гласник“
бр.2/92, 2/00)
7. Правилника о програму свих облика рада стручних сарадника („Службени гланик
РС-Просветни гласник“ бр. 5/12)
8. Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања
и наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања („Службени
гланик РС-Просветни гласник“ бр. 6/07,2/10, 7/10,3/11, 1/13, 4/13)
9. Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и
васпитања („Службени гланик РС-Просветни гласник“ бр. 5/08, 3/11, 1/13).
10. Правилника о наставном програму за седми разред основног образовања и
васпитања („Службени гланик РС-Просветни гласник“ бр. 6/09, 3/11,8/13)
11. Правилника о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног
образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног
образовања и васпитања („Службени гланик РС-Просветни гласник“ бр.1/05,15/06,
2/08, 2/10, 7/10, 3/11,7/11,1/13)
12. Правилника о наставном плану и програму за први и други разред основног
образовања и васпитања („Службени гланик РС-Просветни гласник“ бр. 10/04,
20/04,1/05,3/06,15/06, 2/08, 2/10, 7/10, 3/11,7/11, 1/13, 4/13)
13. Правилника о наставном програму за осми разред основног образовања и
васпитања („Службени гланик РС-Просветни гласник“ бр. 2/10, 3/11, 8/13)

...ПОГЛЕДАЈ ЦЕО ДОКУМЕНТ...

претрага